Description

Redlichia (Redlichia) mai From Yuanan, China Guanshan biota Cambrian #fossil